Partnerzy
Serwisu

Sto

Partnerzy
Merytoryczni

System certyfikacji BREEAM
fot. Unsplash

Czym jest BREEAM? Charakterystyka systemu certyfikacji BREEAM

BREEAM jest wielokryterialnym systemem oceny budynków proekologicznych, który coraz częściej stosowany jest również w obiektach przemysłowych. Artykuł przedstawia m.in. charakterystykę systemu BREEAM, wskazuje wymagania certyfikacji oraz opisuje etapy jej wdrażania.

Creaton

Czym jest BREEAM?

Certyfikat BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Metod) to brytyjski, wielokryterialny schemat oceny obiektów proekologicznych, aktualnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Europie. Jest częścią strategii realizowania polityki zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwie, a także poszerzania świadomości ekologicznej wśród deweloperów, inwestorów czy projektantów. System BREEAM został wprowadzony w 1990 roku. Sam podręcznik, czyli zbiór wszystkich wytycznych certyfikacji, przez lata ulegał zmianom. Na przełomie 2021 i 2022 roku wydano najnowszą wersję BREEAM International New Construction w wersji v6 i jest ona obowiązująca.

Kluczowym i stałym elementem procesu certyfikacji, niezależnie od wybranego schematu, jest dbałość o środowisko naturalne, połączona z myślą o zapewnieniu optymalnych warunków pracy człowieka.

Warto nadmienić, że certyfikat przyznawany jest przez jednostkę certyfikującą w Wielkiej Brytanii – BRE Global, dzięki pośrednictwu wyspecjalizowanego konsultanta – asesora BREEAM, a pełną listę akredytowanych specjalistów można znaleźć na stronie internetowej BRE – GreenBook Live.

Punktacja w systemie BREEAM

W procesie certyfikacji BREEAM stosowana jest następująca skala ocen:

 • od 30% punktów – „Pass”,
 • 30–45% punktów – „Good”,
 • 45–55% punktów – „Very Good”,
 • 55–70% punktów – „Excellent”,
 • powyżej 85% punktów – „Outstanding”.

 

Poza punktacją wyrażoną w procentach, dla każdej oceny istnieją standardy minimalne, jakie powinny zostać uwzględnione w procesie certyfikacji – im wyższy poziom, tym te wymagania są bardziej rozbudowane.

Schematy w systemie BREAAM

W zależności od rodzaju inwestycji, BRE ocenia obiekty nowe (New Construction), istniejące (In Use) oraz przebudowywane, remontowane (Refurbishment and Fit-Out). Ciekawym zagadnieniem jest także możliwość certyfikowania projektów planowania przestrzennego lub infrastruktury (Comunities, Infrastructure). W części schematów dostępna jest opcja oznaczenia zakresu oceny, w zależności od obiektu i jego funkcji – shell and core, shell only oraz fully fitted.

Obecnie najwięcej obiektów w Polsce to inwestycje nowopowstałe, oceniane wg schematu New Construction. W najbliższych latach przewiduje się większe zainteresowanie przebudową już istniejących budynków, które będą oceniane w schemacie In Use. W związku z dużym przyrostem nowych obiektów przemysłowych można założyć, że działek położonych w korzystnej lokalizacji będzie coraz mniej, a obiekty istniejące będą wymagały dostosowania do nowych najemców/właścicieli.

Niezależnie od wybranego schematu systemu BREEAM, metodologia działania jest podobna. Asesor każdorazowo odpowiada za rejestrację budynku w BRE, przedstawienie wymagań, organizowanie spotkań z zespołem projektowym, zbieranie dokumentacji i interakcję z jednostką certyfikującą, aż do zakończenia procesu certyfikacji.

Kategorie w systemie BREEAM i ich charakterystyka

W certyfikacji BREEAM przy ocenie obiektu bierze się pod uwagę wiele kryteriów, które pogrupowane zostały na 10 osobnych kategorii:

 • Zarządzanie,
 • Zdrowie i dobre samopoczucie,
 • Energia,
 • Transport,
 • Woda,
 • Materiały,
 • Odpady,
 • Wykorzystanie terenu i ekologia,
 • Zanieczyszczenia,
 • Innowacje.

 

Każda z kategorii składa się z pojedynczych wymogów (najczęściej technicznych lub związanych z prowadzeniem budowy, ekologią), za spełnienie których przyznawane są punkty. Suma punktów w poszczególnych sekcjach nie jest równa, a dodatkowo każda kategoria ma inną wagę. BRE określa wagi procentowe na podstawie weryfikacji lokalnych warunków oraz standardów technicznych w porozumieniu z krajowymi konsultantami, promując tym samym te najbardziej istotne z punktu widzenia danego środowiska. Wytyczne certyfikacji opierają się często na krajowych normach, w przeciwieństwie chociażby do równie popularnego systemu LEED, lub nakazują projektantom przyjęcie jeszcze bardziej rygorystycznych wymaganiach niż te wskazane w lokalnych przepisach.

Certyfikacja obejmuje nie tylko działania związane z przygotowaniem projektu zgodnego z wytycznymi BREEAM, ale kładzie również nacisk na sposób prowadzenia budowy, pozyskiwanie certyfikowanych materiałów od lokalnych dostawców czy redukcję zużycia energii i wody. Budynki objęte certyfikatem BREEAM, zwłaszcza te na najwyższych poziomach, charakteryzują się ponadprzeciętną efektywnością energetyczną, redukcją wytwarzanego CO2, często także dogodną lokalizacją i wygodnym dostępem dla użytkowników. Zapewniają wysoką jakość środowiska wewnątrz budynku, głównie dzięki polepszeniu jakości powietrza we wnętrzu, odpowiedniej akustyce, a także właściwym doświetleniu światłem dziennym. Certyfikat wydawany jest bezterminowo (poza certyfikatem In Use, który należy odnawiać co rok). W tym procesie zarządca lub właściciel obiektu wypełnia ankietę jednokrotnego wyboru. Następnie zostaje skompletowana dokumentacja potwierdzające przyjęte punkty. Końcowym etapem jest weryfikacja i audyt asesora.

Najważniejsze wymagania

Z punktu widzenia zachowania równowagi między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka, najważniejszymi wymaganiami BREEAM wydają się, które mają realny wpływ na otoczenie. Są to chociażby kryteria związane z redukcją zużycia energii w obiekcie, stosowanie odnawialnych źródeł energii, ponowne wykorzystanie wody opadowej/szarej czy redukcja zużycia wody przez komponenty sanitarne. Certyfikacja promuje także inwestycje, które realizowane są na działkach wcześniej zagospodarowanych. Pozwala to na zachowanie terenów zielonych, które są szczególnie cenne w centrach dużych aglomeracji. Dzięki zróżnicowanym kategoriom, BREEAM kładzie również nacisk na działania związane z samym prowadzeniem procesu projektowanego/przygotowania inwestycji. Wspierany jest zrównoważony proces projektowy obejmujący wiele stron, nie tylko projektantów, lecz także inwestora czy zarządcy. Dzięki certyfikacji w procesie planowania nierzadko pojawiają się ekolodzy, akustycy oraz specjaliści ds. obliczenia zagrożenia powodzią.

W BREEAM ważna jest również kwestia przygotowania placu budowy pod kątem bezpieczeństwa i udogodnień dla pracowników, na cały okres realizacji obiektu. System poszerza świadomość ekologiczną, dzięki zwracaniu uwagi na ilość wytwarzanych odpadów, recykling czy pozyskiwanie materiałów z odpowiedzialnych źródeł.

Certyfikacja BREEAM krok po kroku

Początek procesu certyfikacji BREEAM sprowadza się do wstępnej oceny projektu przez konsultanta oraz oszacowania planowanego poziomu certyfikatu, w porozumieniu z inwestorem. Każdorazowo należy spełnić minimalne standardy dla danego poziomu oceny. Niespełnienie nawet jednego z nich skutkuje brakiem możliwości uzyskania certyfikatu BREEAM na danym poziomie.
Proces certyfikacji jest podzielony na dwie składowe – ocenę Design Stage oraz Post Construction Stage. Możliwa jest także ocena jednoetapowa, tzw. Post Construction Assessment. Wówczas pomija się etap projektu, jest to forma polecana dla inwestycji, w którym sam etap projektu i koncepcji nie jest wyraźnie zaznaczony, a budowa odbywa się w krótkim czasie (formuła „zaprojektuj i wybuduj”). Ocena Design Stage to złożenie dokumentacji projektowej, które najczęściej następuje na etapie projektu wykonawczego. Ocena Post Construction Stage polega z kolei na złożeniu pełnej dokumentacji powykonawczej i dowodów ze zrealizowanego obiektu.

Co ważne, samo przygotowanie raportu do oceny jednostki certyfikującej przez konsultanta możliwe jest w języku polskim. Po jego przekazaniu do jednostki certyfikującej, asesor oczekuje na ocenę. Zdarza się, że dokumentacja zostanie oceniona pozytywne już po pierwszym przesłaniu. Zazwyczaj jednak pojawiają się uwagi i prośby o doprecyzowanie niektórych punktów, co wynika najczęściej z różnic związanych z prowadzeniem procesu projektowego lub budowy w Polsce i Wielkiej Brytanii. Asesor zobowiązany jest wyjaśnić kwestie, które budzą wątpliwości oraz prowadzić interakcję z BRE, aż do momentu uzyskania certyfikatu.

BREEAM w Polsce i na świecie

BREEAM to aktualnie najbardziej rozpoznawalny wielokryterialny system oceny budynków proekologicznych. Certyfikacja to znaczący punkt zwrotny w budownictwie, a od kilku lat jest także stałym elementem budowy budynków biurowych klasy A. W Polsce najczęściej realizuje się właśnie obiekty biurowe wg schematu New Construction. Można wręcz śmiało powiedzieć, że nasz kraj przoduje w tym względzie w Europie Środkowej, biorąc pod uwagę liczbę przyznanych certyfikatów. Szacuje się, że ponad 60% certyfikowanych obiektów to właśnie tego rodzaju inwestycje. Kolejne miejsce zajmują obiekty handlowe i przemysłowe.

Fakt, że większość certyfikowanych budynków to obiekty biurowe powoduje, że ich największe skupisko to duże miasta i aglomeracje, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź. Sytuację tę może odwrócić rosnąca liczba certyfikacji obiektów przemysłowych i magazynowych, często lokalizowanych przy głównych węzłach transportu i drogach krajowych, ale jednak już w mniejszych miejscowościach. Obecnie w Polsce brak jest obiektu przemysłowego na poziomie Outstanding. Warto wspomnieć, że certyfikacji w systemie BREEAM podlegają także obiekty mieszkaniowe – tutaj również obserwuje się coraz większe zainteresowanie deweloperów.

BREEAM od 1990 roku jest obecny w 87 krajach świata. Obecnie najwyższą ocenę BREEAM na poziomie 100,1% otrzymał budynek Jumnbo Nationaal Distributiecentrum w Nieuwegein w Holandii, który jest własnością firmy logistycznej NL New Build and Renovation.

Publikacja artykułu: grudzień 2022 r.

Ocena:

4.9/5 - (12 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.